اسفند ۵, ۱۳۹۷

فرهنگ ایمنی

اسفند ۵, ۱۳۹۷

نصراله بازوند:به تأکید وزیرتعاون،کار ورفاه اجتماعی،بایدهاو نبایدهای قوانین ومقررات مالی و اداری سرلوحه نشست هم اندیشی وانتقال تجربه مدیران قرارگرفت

پنجمین نشست هم اندیشی و انتقال تجربه مدیران کل استانی، ستادی و سازمانهای تابعه توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع و با حضور معاون امور مجلس، […]